Άρθρα με την ετικέτα ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έλαστρον: Εκτίναξη κερδών το 2021

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).