ΕΕ: Διαβούλευση για σπατάλη τροφίμων και απόβλητα

Στόχος η μείωσή της, στο πλαίσιο αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας. Βασικός πυλώνας η πρόληψη και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Άρχισε χθες (24/5) και θα ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου 2022 η δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Η αναθεώρηση αποσκοπεί στη βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το τρίπτυχο «μείωση-επαναχρήση-ανακύκλωση» και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στην πρόληψη (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της σπατάλης τροφίμων), τη χωριστή συλλογή, τ’ απόβλητα ελαίων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων αλλά και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η δημόσια διαβούλευση θα παράσχει πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν στις εν εξελίξει εργασίες σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων που θα συνοδεύει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οποία, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κυκλική οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα, πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες, ώστε να αποφύγουμε πρωτίστως την παραγωγή αποβλήτων και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων μας.

Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε με την αναθεώρηση αυτή και εργαζόμαστε για να θέσουμε για πρώτη φορά στόχους μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Προσβλέπω στις απόψεις σας σχετικά με το πώς μπορούν τα προϊόντα να καταστούν πιο χρήσιμα και να σπαταλούν λιγότερους πόρους στο τέλος της ζωής τους».

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, προσέθεσε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το κλίμα και η βιοποικιλότητα, η πανδημία του κορονοϊού και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη μετάβαση σε ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων που προστατεύουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη.

Η σπατάλη τροφίμων είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της αναποτελεσματικότητας των συστημάτων τροφίμων μας. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τον περιορισμό των αποβλήτων αυτών.

Με τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, σκοπεύουμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων τροφίμων και να επιταχύνουμε την πρόοδο της ΕΕ προς την επίτευξη της παγκόσμιας δέσμευσής μας για μείωση κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2030».