Η ΔΕΗ προχωρεί σε εξαγορά της εταιρείας «Γεωθερμικός Στόχος 2» μετά από έγκριση

Ύστερα από αξιολόγηση των όρων ανταγωνισμού στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, κρίθηκε θεμιτό να λάβει έγκριση η πρόθεση εξαγοράς, εκ μέρους της ΔΕΗ, της εν λόγω εταιρείας.

44

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της εταιρείας «Γεωθερμικός Στόχος 2» από κοινού από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) του Ομίλου ΔΕΗ και τη θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ «Γεωενέργεια Αιγαίου».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως στην ευρύτερη αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο και μη-διασυνδεδεμένο σύστημα στην Ελλάδα, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις αγορές στις οποίες αφορά.