emea business monitor

ΑΒΑΞ: Με αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA έκλεισε το 2019

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2019 ανήλθαν σε 58,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 17,6% έναντι 49,4 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος

Το 2019 ήταν ένα έτος ιδιαίτερων προκλήσεων για τον Όμιλο ΑΒΑΞ ο οποίος εκτός της στασιμότητας στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, προχώρησε σε μεταβολές τόσο στην μετοχική του σύνθεση όσο και τον εσωτερικό του μετασχηματισμό. 

Παρ’ όλα αυτά, ο Όμιλος ΑΒΑΞ μείωσε τον δανεισμό του και σημείωσε αξιοσημείωτες επιτυχίες στην αναδοχή έργων ιδιαίτερης σημασίας σε διεθνές επίπεδο, κάτι που οδήγησε σε αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 7% και του EBITDA κατά 17,6%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2019 που δημοσίευσε η εταιρεία, η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 575,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,0% έναντι 538,4 εκατ. ευρώ του 2018. Ο κύκλος εργασιών αναφέρεται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά την διακοπή δραστηριοτήτων στο Κατάρ, ύψους 57,2 εκατ. ευρώ το 2019. Το αποτέλεσμα του συγκρίσιμου έτους έχει επίσης αναμορφωθεί, με την μείωση του κύκλου εργασιών του 2018 κατά 44,1 εκατ. ευρώ

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε ενοποιημένη βάση ο Όμιλος ΑΒΑΞ παρουσίασε ζημιά προ φόρων ύψους 11,2 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι ζημιάς 8,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 28,9 εκατ. ευρώ ενώ το 2018 η αντίστοιχη επιβάρυνση είχε ανέλθει σε 16,9 εκατ. ευρώ

Σε μετά φόρων βάση, ο όμιλος το 2019 κατέγραψε ζημιά ύψους 17,6 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημιάς 24,5 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος. Εφόσον ληφθούν υπόψη και οι διακοπείσες δραστηριότητες, η ενοποιημένη ζημιά του 2019 μετά από φόρους ανήλθε σε 43,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ του προηγουμένου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2019 ανήλθαν σε 58,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 17,6% έναντι 49,4 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη και τις διακοπείσες δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε EBITDA ύψους 35,0 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 49,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου το 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες, παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η διακοπή δραστηριοτήτων σχετίζεται με την επιχειρηματική απόφαση πώλησης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στο Κατάρ, λόγω της επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος στην χώρα και των σοβαρών καθυστερήσεων στις εισπράξεις έργων. Η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον τοπικό εταίρο των εν λόγω θυγατρικών και σύντομα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική συμφωνία μεταβίβασης.

Στο τέλος του 2019, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου υπερέβαινε τα 1,3 δισ. ευρώ καθώς εντός του έτους αναλήφθηκαν έργα συνολικής αξίας άνω των 900 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιράκ, Βουλγαρία και Κροατία, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της Εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Επισημαίνεται ότι στον ενοποιημένο ισολογισμό της 31.12.2019 δεν αντικατοπτρίζεται εύλογη αξία (fair value) ύψους 226 εκατ. ευρώ, λόγω της διαφοράς μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης των συμμετοχών του Ομίλου σε παραχωρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Επιπλέον, η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας συνεχίστηκε και εντός του 2020, με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ και ενέργειες αποεπένδυσης από μη-βασικές λειτουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι εργασίες της Εταιρείας προσαρμόστηκαν άμεσα και απρόσκοπτα στις συνθήκες που έθεσε η πανδημία, με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια, ενώ το αποτύπωμα της διευρύνεται, με νέες παραδόσεις έργων, όπως οι τρεις νέοι σταθμοί της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό και τα τμήματα Καβάλα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Καστοριά, του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP.

Για το άμεσο μέλλον, βάσει των συνθηκών που διαμορφώνονται, αναμένεται βελτίωση της πορείας του κατασκευαστικού κλάδου, με την αναγκαία αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που θα προκύψουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να καταφέρουν οι υποδομές να διαδραματίσουν τον αποδεδειγμένα καταλυτικό ρόλο τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, βασιζόμενος στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, εστιάζει στους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας, ενώ αποσκοπεί στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του και την εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης στις αγορές. Με όχημα την ποιότητα, την αφοσίωση, την επιχειρηματική καινοτομία και την τεχνογνωσία, παραμένει πιστός στη δέσμευσή του, να δημιουργεί προστιθέμενη και μακρόχρονη αξία για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.