emea business monitor

ΕΛΠΕ: Εξαγωγές και αυξημένη παραγωγή “εκτόξευσαν” τα καθαρά κέρδη κατά 18%

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή και τις εξαγωγές οι οποίες παρουσίασαν άνοδο κατά 27%

Με αύξηση του EBITDA κατά 4% στα 128 εκατ. ευρώ ευρώ και καθαρών κερδών κατά 18% στα 44 εκατ. ευρώ ευρώ, ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 όπως αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή και τις εξαγωγές οι οποίες παρουσίασαν άνοδο κατά 27%, όπως σημειώνει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Σε ένα περιβάλλον διύλισης που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και επηρεάστηκε από την πανδημία covid-19, ειδικά προς το τέλος του τριμήνου, οι βελτιωμένες επιδόσεις των διυλιστηρίων και της λιανικής εμπορίας, αλλά και η αριστοποίηση εφοδιασμού, αντιστάθμισαν την αρνητική επίπτωση της τιμολόγησης αργού και ενδιαμέσων πρώτων υλών, καθώς και των μειωμένων πωλήσεων εσωτερικής αγοράς λόγω covid-19. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στους 3,9 εκατ. ευρώ ΜΤ (+9%). Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο πλήρες τρίμηνο σε λειτουργία ΙΜΟ, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό της αγοράς και διαθέτοντας όλους τους τύπους προϊόντων, με ουσιαστική διαφοροποίηση στο μείγμα κατεργασίας αργών και προσαρμογές σε λειτουργία και κεφάλαιο κίνησης.

Σε ό,τι αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, η μεγάλη μείωση των τιμών αργού και προϊόντων, κατά 50% περίπου μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, είχε ως αποτέλεσμα οι ζημιές από αποτίμηση αποθεμάτων να ανέλθουν στα 540 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -341 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, η επίπτωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ο Όμιλος δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων, ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ανδρέας Σιάμισιης: “Το γεγονός που αναμφίβολα θα καθορίσει την πορεία του 2020, είναι η πανδημία covid-19 και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: “Το πρώτου Τρίμηνο καταφέραμε να βελτιώσουμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις και τα αποτελέσματά μας σχεδόν σε όλες μας τις δραστηριότητες, ενώ συνεχίσαμε την ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής μας. Παρά τις όποιες σημαντικές εξελίξεις είχαμε στον κλάδο του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, το γεγονός που αναμφίβολα θα καθορίσει την πορεία του 2020, είναι η πανδημία covid-19 και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία.

Ήδη στις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, έχουμε δει πρωτόγνωρες αλλαγές στα διεθνή επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις τιμές. Η εξέλιξη της κρίσης θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά τον τουρισμό που αφορά περισσότερο και τις αγορές που εφοδιάζουμε.

Ο Όμιλος ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που έλαβε σχετικά μέτρα, επιτυγχάνοντας την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του, με τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση για μετάβαση σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Παράλληλα, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε δράσεις συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και τη στήριξη ευπαθών ομάδων, που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο.».

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο Όμιλος αξιοποίησε τη θετική συγκυρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την ενίσχυση του ισολογισμού του, προχωρώντας στη διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ και αυξάνοντας σημαντικά την ταμειακή του ρευστότητα. Επιπλέον, με τα πρώτα σημάδια της κρίσης προχώρησε σε περαιτέρω ισχυροποίηση της δανειακής του επάρκειας, με νέες πιστωτικές γραμμές ύψους 300 εκατ. ευρώ, καθώς και αύξηση δυνατότητας έκδοσης εγγυητικών επιστολών για αγορά πρώτων υλών.

Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,9 δισ., με το Συντελεστή Μόχλευσης στο 49%, κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών.

Αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης λόγω COVID-19

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου, με κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και τον ομαλό εφοδιασμό των βασικών του αγορών.

Προτεραιότητα η ασφάλεια

Συντάχθηκε πολιτική αντιμετώπισης για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από την επιδημία, με συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων, τακτικές απολυμάνσεις και διάθεση μέσων προστασίας. Επιπλέον, προσαρμόστηκαν οι βάρδιες εργασίας στα διυλιστήρια και υιοθετήθηκε μοντέλο τηλε-εργασίας για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία, με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ενισχυμένη ρευστότητα στο ξεκίνημα της κρίσης

Σε συνέχεια της έκδοσης του Ευρωομολόγου των 500 εκατ. ευρώ λήξης 2024, ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει σημαντικά τον ισολογισμό του, διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα στο ξεκίνημα της κρίσης. Από τις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου των επιπτώσεων της πανδημίας, η πρόσβαση του Ομίλου σε πιστώσεις αυξήθηκε περαιτέρω κατά 300 εκατ. ευρώ από Ελληνικές και ξένες τράπεζες, που σε συνδυασμό με τη χρήση υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας κατά 550 εκατ. ευρώ συνολικά από την αρχή του έτους, συντελώντας στην καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης.

Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά μετά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, σημειώνοντας επιπλέον σημαντική υποχώρηση κατά 21%, στα 26 εκατ. ευρώ για το πρώτου Τρίμηνο.

Προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης και θα προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Η ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας και η βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κατά 50% στα επόμενα 10 χρόνια, παραμένουν βασικές προτεραιότητες, παρά τις τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να επιφέρει η κρίση στην πραγματοποίησή τους. Οι εργασίες σχεδιασμού και υλοποίησης για το Φ/Β πάρκο 204MW στην Κοζάνη αλλά και οι διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της ΔΕΠΑ που συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι στις αρχές του Β’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ ΑΕ με την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων και τη διάσπαση του κλάδου υποδομών.

Συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια κατά της κρίσης

Με απόφαση του Δ.Σ., η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαθέσει συνολικό καθαρό ποσό 8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η προσφορά αφορά την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ειδικών υπηρεσιών, καθώς και τη δωρεά καυσίμων κατά την περίοδο της κρίσης. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην προμήθεια και δωρεά στα νοσοκομεία αναφοράς ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ δύο μηχανημάτων Μοριακής Διάγνωσης, τα οποία διπλασιάζουν την ημερήσια δυνατότητα διαγνωστικών ελέγχων για την ανίχνευση του ιού SARS CoV-2. Επίσης, σε συνεργασία με την εταιρεία Aegean Airlines ο Όμιλος ΕΛΠΕ μέσω της ΕΚΟ προσφέρει τα καύσιμα για τις ειδικές πτήσεις μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού από τις χώρες παραγωγής.

Κυριότερες εξελίξεις στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου

Μείωση της της παγκόσμιας ζήτησης, λόγω της πανδημίας
Το ξέσπασμα της πανδημίας και τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν ληφθεί διεθνώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας και τον κλάδο ενέργειας παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης κατά τη διάρκεια των περιορισμών στις μετακινήσεις και στην οικονομική δραστηριότητα για το Β’ Τρίμηνο, θα ξεπεράσει το 20%, οδηγώντας σε σημαντική πτώση αλλά και μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές αργού και προϊόντων. Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αδυναμία των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων να απορροφήσουν το πλεόνασμα προσφοράς, είχε ως αποτέλεσμα τη συμφωνία για μείωση της παγκόσμιας παραγωγής αργού από τις κύριες χώρες-παραγωγούς πετρελαίου κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ βαρέλια ημερησίως από τον Μάιο, ενώ έχει ήδη παρατηρηθεί και μείωση παραγωγής προϊόντων με περιορισμό ή και διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίων διεθνώς στο Β’ Τρίμηνο. Η Ελληνική αγορά καυσίμων έχει επηρεαστεί αντίστοιχα, με τη μείωση στα καύσιμα κίνησης κατά τη διάρκεια του Απριλίου να εκτιμάται στο 40% περίπου.

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων υποχώρησε κατά 4%, στους 1,7 εκατ. ευρώ ΜΤ, με την κατανάλωση για καύσιμα κίνησης να καταγράφει αντίστοιχη μείωση, λόγω επίπτωσης κορωνοϊού στην κατανάλωση τον Μάρτιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την ενίσχυση της ζήτησης τον Μάρτιο λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις, κινήθηκε επίσης πτωτικά, συνολικά για το τρίμηνο κατά 6%, λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Μείωση ζήτησης, κατά 18%, κατέγραψε η αδασμολόγητη αγορά στους 681 χιλ. τόνους. Η πτωτική τάση του πρώτου Τριμήνου αναμένεται να ενταθεί στο Β’ Τρίμηνο.

Υποχώρηση τιμών αργού και μεταβλητότητα περιθωρίων διύλισης
Οι διεθνείς τιμές αργού κινήθηκαν πτωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, σημειώνοντας σημαντική υποχώρηση τον Μάρτιο, καθώς κλιμακώθηκε η επίπτωση από την κρίση λόγω κορωνοϊού και την αδυναμία του ΟΠΕΚ+ να καταλήξει έγκαιρα σε συμφωνία παράτασης μείωσης παραγωγής αργού, με τις τιμές του Brent να διαμορφώνονται στα $50/bbl κατά μέσο όρο για το τρίμηνο, ενώ τον Μάρτιο ανήλθαν στα $32/bbl, τα χαμηλότερα επίπεδα από το πρώτου Τρίμηνο 2016.

Το δολάριο ενισχύθηκε επιπλέον σε σχέση με το ευρώ, αντανακλώντας τις διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις, με την ισοτιμία έναντι του ευρώ στο 1,10 κατά μέσο όρο για το τρίμηνο.

Τα περιθώρια των λευκών προϊόντων υποχώρησαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω αναιμικής ζήτησης, ενώ σημαντική ανάκαμψη κατέγραψαν τα περιθώρια του μαζούτ υψηλού θείου από τα ιστορικά χαμηλά του Δ’ Τριμήνου 2019. Το διαφορικό Brent- Urals, ενισχύθηκε σημαντικά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 9 ετών, με θετικό αντίκτυπο στα ενδεικτικά περιθώρια. Τα παραπάνω οδήγησαν τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC στα $3,8/bbl, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,2/bbl.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων πρώτου Τριμήνου 2020 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες

Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία
Το πρώτου Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα 86 εκατ. ευρώ (+8%).
Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8% στους 3,9 εκατ. ευρώ τόνους, με τις πωλήσεις να αυξάνονται αντίστοιχα στους 3,9 εκατ. ευρώ τόνους (+9%).
Η απόδοση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αυξήθηκε, καθώς το διυλιστήριο Ασπροπύργου αύξησε τις ποσότητες παραγωγής μαζούτ ΙΜΟ ελαχιστοποιώντας αντίστοιχα την παραγωγή μαζούτ υψηλού θείου.
Πετροχημικά
Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 20 εκατ. ευρώ (-22%) στο πρώτο Τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω υποχώρησης διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου.
Εμπορία
Στην Εγχώρια Εμπορία, η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο Λιανικής είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του Συγκρίσιμου EBITDA πρώτου Τριμήνου στα 12 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες λόγω μείωσης ζήτησης στο τέλος του τριμήνου.
Στη Διεθνή Εμπορία, η αύξηση πωλήσεων και η βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και εφοδιασμού οδήγησαν το Συγκρίσιμο EBITDA πρώτου Τριμήνου στα 15 εκατ. ευρώ. (+29%).
Συμμετοχές
Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το πρώτο Τρίμηνο 2020 (εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης της υπόθεσης διαιτησίας με BOTAS), ανήλθε στα 15 εκατ. ευρώ.
Το EBITDA της Elpedison για το πρώτο Τρίμηνο 2020 αυξήθηκε κατά 58%, στα 17 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένης παραγωγής και βελτιστοποίησης εφοδιασμού.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.