Συμφωνία Alpha Bank με ΕΤΕΑΝ για προνομιακή χρηματοδότηση ΜμΕ

83

Προνομιακή χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της δράσης “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ ” θα παρέχει η Alpha Bank, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως ανακοίνωσε η Αlpha Βank, στο πλαίσιο της δράσης, θα διαθέσει τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:

Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 40%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% εκάστης χρηματοδοτήσεως.

Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη αντιστοίχως σε ποσοστό 40% επί εκάστης χρηματοδοτήσεως.

• Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως 1,5 εκατ. ευρώ για επενδυτικά δάνεια, έως και 500.000 ευρώ για κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού.

Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

Επιπλέον, η τράπεζα σημειώνει ότι επιχειρήσεις με επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής του έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της δράσης “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -TΕΠΙΧ ΙΙ”.

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 31.10.2023 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στη δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της τράπεζας www.alpha.gr και να απευθυνθούν οποιοδήποτε κατάστημα της Αlpha Βank.

Σχόλια