Η Ευρώπη βάζει κανόνες στο crowdfunding και προστατεύει τους μικροεπενδυτές

Το crowdunding έχει αποτελέσει πολλές φορές την σανίδα σωτηρίας μικρών αλλά και μεγαλύτερων project και έχει δώσει σε νέους επιχειρηματίες την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια που τους είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. Όμως ταυτόχρονα έχει αποτελέσει πεδίο δράσης διάφορων επιτήδειων και καιροσκόπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους μικροεπενδυτές με “αόρατα” project. 

Σε μια προσπάθεια να μπει τέλος σε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου και κανόνων που θα διέπουν την χρηματοδότηση μέσω crowdfunding και ταυτόχρονα θα προστατεύουν τους επενδυτές. Επίσης αποφάσισε την διεύρυνση του κανονισμού έτσι ώστε να περιλαμβάνει προσφορές για το κοινό σε ποσά έως 8 εκατ. ευρώ. 

Έτσι προχώρησε σε ψήφισμα στις αρχές της εβδομάδας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών παρόχων υπηρεσιών για τη συγκέντρωση επιχειρήσεων. Το εγκρινόμενο κείμενο αποσκοπεί να βοηθήσει τις υπηρεσίες crowdfunding να λειτουργήσουν ομαλά στην εσωτερική αγορά και να προωθήσουν τη διασυνοριακή χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην ΕΕ, προβλέποντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για την παροχή υπηρεσιών crowdfunding.

Το Crowdfunding αποτελεί ολοένα και περισσότερο μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης. Ένας πάροχος υπηρεσιών crowdfunding λειτουργεί μια ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτή στο κοινό για να διευκολύνει τους υποψήφιους επενδυτές ή τους δανειστές να ταιριάζουν με επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση.

Ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης

Στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυξάνοντας το ανώτατο όριο για κάθε προσφορά σε κλίμακα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ (από 1 000 000 ευρώ – όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), υπολογιζόμενη για περίοδο 12 μηνών.

Προστασία των επενδυτών: σαφή πληροφόρηση και διαφάνεια

Οι πάροχοι υπηρεσιών Crowdfunding θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τα έξοδα που σχετίζονται με την επένδυσή τους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αφερεγγυότητας και των κριτηρίων επιλογής των έργων. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές των Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων συνιστούν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να γνωστοποιούν τα ποσοστά αθέτησης των σχεδίων που προσφέρονται στην πλατφόρμα τους κάθε χρόνο.

Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει επίσης να έχουν στη διάθεσή τους ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδυτικών πληροφοριών που καταρτίζει ο ιδιοκτήτης του έργου για κάθε προσφορά εξαγοράς.

Σύγκρουση συμφερόντων και καταγγελιών

Η ικανότητα των ECSP (Electronic Communication Service Provider-ΣΕΠΠ) να συμμετέχουν οικονομικά σε οποιαδήποτε προσφορά crowdfunding στις πλατφόρμες τους παραμένει περιορισμένη και εξαρτάται από τους παρόχους που διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα στους πελάτες.

Οι πλατφόρμες Crowdfunding θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον τους δωρεάν. Προς τούτο, θα πρέπει να τους παράσχουν ένα τυποποιημένο πρότυπο και ένα αρχείο όλων των καταγγελιών που ελήφθησαν αλλά και των μέτρων που ελήφθησαν.

Υπεύθυνες εθνικές αρχές

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι ένα μελλοντικό ΣΕΠΠ θα πρέπει να ζητήσει έγκριση από την αρμόδια εθνική αρχήτου κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη και όχι από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, όπως είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε κράτος μέλος θα ορίσει την Εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των παρόχων και θα ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ σχετικά, όπως αναφέρει το κείμενο.