emea business monitor

ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξηση 57% στον κύκλο εργασιών, στις 897 χιλ. ευρώ τα κέρδη

Σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών της, ως αποτέλεσμα της αύξηση της δραστηριότητας του διεθνούς εμπορίου, παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του έτους ο όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 1.026.754 χιλ. ευρώ σε σύγκριση με 652.595 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 57%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του Διεθνούς Εμπορίου, καθώς και στην αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το ίδιο διάστημα, το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 20.757 χιλ. ευρώ από 21.528 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4%. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειωμένες πωλήσεις των υγρών καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, συγχρόνως όμως, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη παραβατικότητα, η οποία δεν επιτρέπει την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου δεν αντανακλά οπωσδήποτε και ισόποση αύξηση του μικτού κέρδους, αφού το μείγμα πωλήσεων δεν είναι πάντα συγκρίσιμο και χαρακτηριστικό της δραστηριότητας αποτελούν οι πολύ μεγάλοι όγκοι πωλήσεων με συγκριτικά χαμηλό περιθώριο.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 5.691 χιλ. ευρώ σε σχέση με 6.063 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 6%, ως αποτέλεσμα της μείωσης του μικτού κέρδους.

Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου 2018 ανήλθε σε κέρδος 1.520 χιλ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδος 2.507 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ το μετά από φόρους αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε κέρδος 897 χιλ. ευρώ σε σχέση με κέρδος 1.760 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία εκτιμά ότι είναι θετικές καθώς η σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, η οποία επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα στοιχεία του ΣΕΕΠΕ, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια έχοντας δημιουργήσει υποδομές στην ανάπτυξη πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές (Μαρίνες, νησιωτικό δίκτυο κ.λπ.).

Συγχρόνως, το επενδυτικό πρόγραμμα του 2018 της ΕΛΙΝΟΙΛ, προβλέπει την ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης στον χώρο των πρατηρίων, στο δεύτερο εξάμηνο όπου αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία στον κλάδο των πρατηρίων.

Η διαρκώς αυξανόμενη εδραίωση της ΕΛΙΝΟΙΛ στην Διεθνή αγορά, δημιουργεί επίσης μια σημαντική προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και συμφωνιών που θα κατοχυρώνουν την θέση της στις Διεθνείς αγορές και θα διασφαλίσουν σημαντική κερδοφορία για το μέλλον.

Ωστόσο, η εταιρεία σημειώνει ότι παραμένει το πρόβλημα της παραβατικότητας στην εσωτερική αγορά, η οποία επηρεάζει κυρίως τον κλάδο των πρατηρίων και παράλληλα υπάρχει προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων στο πετρέλαιο Θέρμανσης, λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αλλά και της υποκατάστασης του από το Φυσικό Αέριο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ, στα πλαίσια της εξέλιξης της σε πλήρη ενεργειακή εταιρεία, προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με τον ΗΡΩΝ, προκειμένου να αναπτύξει νέες δραστηριότητες στον χώρο του Φυσικού αερίου και του Ηλεκτρικού Ρεύματος. Η στρατηγική αυτή κίνηση, δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί έγκαιρα η ΕΛΙΝΟΙΛ στις 2 νέες αγορές όπου τώρα διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο, με ένα στρατηγικό εταίρο ο οποίος θα της παράσχει τεχνογνωσία, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο άμεσο μέλλον.

Η συμφωνία αυτή, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα ποσοτικά και οικονομικά μεγέθη της ΕΛΙΝΟΙΛ, από τα μέσα του 2019, διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία θα ολοκληρώσει όλες τις υπολειπόμενες διαδικασίες και υποδομές, ώστε να προχωρήσει στην ανάπτυξη πωλήσεων.

Σε ό,τι αφορά τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία σημειώνει ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.