Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών για την Alpha Αστικά Ακίνητα το πρώτο εξάμηνο

Βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών της εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2018 η εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση διαμορφώνονται σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Το ίδιο διάστημα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.