Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα τριμήνου για την Έλαστρον

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά το 1ο τρίμηνο του 2013, ύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την ελαφρά πτώση του κύκλου εργασιών σε 12,2 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ. ευρώ, το μικτό κέρδος κινήθηκε ανοδικά και ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ ή 10,0% επί των πωλήσεων, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ ή 7,6% επί των πωλήσεων. Εντυπωσιακή βελτίωση (+93%) σημείωσαν τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν σε οριακές ζημιές 0,06 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέκαμψαν αισθητά (+58%) και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ ή 9,2% επί των πωλήσεων έναντι 1,0 εκατ. ευρώ ή 7,7% επί των πωλήσεων το 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους εμφάνισαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Παράλληλα κατά την διάρκεια του 1ου τριμήνου επετεύχθησαν:
– Αξιοσημείωτη ανάκαμψη του λειτουργικού αποτελέσματος EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε σε κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ.
– Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 2,4 εκατ. ευρώ.
– Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου η οποία ανήλθε σε 17,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της περασμένης χρήσης.
– Επιπλέον πτώση του καθαρού δανεισμού σε 23,2 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012.
– Σημαντική υποχώρηση των συνολικών καθαρών υποχρεώσεων κατά 4,0 εκατ. ευρώ.
– Περαιτέρω βελτίωση της σχέσης Καθαρά Ξένα / Ίδια Κεφάλαια από 49% στη χρήση του 2012 σε 44%.

“Η ανωτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει αναμφισβήτητα την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και περιορισμού του λειτουργικού κόστους που ξεκίνησε από το ξέσπασμα της κρίσης και συνεχίζεται αδιάλειπτα και κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ο κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων συνέχισε να κινείται πτωτικά και στο 1ο τρίμηνο του 2013, με την ζήτηση και την κατανάλωση προϊόντων χάλυβα να υποχωρούν, συνέπεια της απουσίας νέων έργων υποδομής, της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην επανέναρξη των δημόσιων έργων και της ισχνής κατασκευαστικής δραστηριότητας. Υπό τις συνθήκες αυτές και με δεδομένο ότι δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση της υπάρχουσας κατάστασης, τουλάχιστον έως το 3ο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση του Ομίλου παραμένει προσηλωμένη στην αποδοτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στην δανειακή απομόχλευση και στην αξιοποίηση της υπάρχουσας ρευστότητας με στόχο την ταχύτερη δυνατή επάνοδο του Ομίλου σε ρυθμούς ανάπτυξης”, τονίζει η διοίκηση του ομίλου.